napak jaga par gusal karna ! Kis Jaga Gusal Karna Chahiye ! Napak Jaga Main Nahana ! Paki Ke Masile ! ناپاک جگہ پر غسل کرنا

 napak jaga par gusal karna 

napak jaga par gusal karna ! Kis Jaga Gusal Karna Chahiye ! Napak Jaga  Main Nahana ! Paki Ke Masile ! ناپاک جگہ پر غسل کرنا

Spread the love

Leave a Comment

%d bloggers like this: